Система за управление на склад

 

Защо да изберете складовата система StoreIT?

 • Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
 • Внедряване в рамките на бюджет до 60 хиляди лева
 • Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
 • Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
 • Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
 • Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга
 • Платформено независима система

Вижте функциите на StoreIT тук.

Общи характеристики на нашия софтуер за склад Store IT

 • WEB базиран интерфейс
 • Мобилни приложения (handheld устройства, терминали за кари)
 • Пълна функционалност за различни собственици или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване
 • Платформено независима: различни операционни системи(Linux, Windows) и бази данни (My SQL, PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, и др.); Мобилното приложение работи под Android и Windows.

За да видите потребителския интерфейс, показан във видео, натиснете тук.

 

Модули на Store IT

Топология на склада

 • Типове складови места
 • Структура на склада: склад, област, зона и място
 • Конфигуриране на стелажите
 • Генериране на складовите места
 • Графично изобразяване на местата и съдържанието им
 • Дефиниране на транспортни маршрути

За да видите менюто ‘Структура на склад’ обяснено във видео, натиснете тук.

 • Топология на склада

Основни данни

 • Стокови групи
 • Артикули
 • Рецептури и комплекти
 • Партньори (Клиенти, Доставчици)
 • Методи на доставка
 • Типове товароносители
 • Типове транспортни средства
 • Транспортни средства
 • Мерни единици

Управление на складови наличности

 • Товароносители: подреждане един върху друг
 • Наличности: складиране с или без товароносител
 • Товароносители-функции за обработка: Печат на етикети; Преместване в склада чрез мобилно приложение; Препакетиране чрез мобилно приложение; Информация през мобилно приложение;
 • Попълване на складови наличности: Задания за попълване в зоните за изписване; Попълване с мобилно приложение;
 • Инвентаризация: Създаване на задания за инвентаризация; Обработка с мобилно приложение; Остойностяване, контрол, проверка;

За да видите менюто ‘Складови наличности’ обяснено във видео, натиснете тук.

Управление на транспорта

 • Създаване на свързани транспорти
 • Обработка на транспортни задания: чрез технически роботизирани системи; чрез мобилно приложение;
 • Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства; следене на местоположението им в реално време; разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите;

За да видите менюто ‘Транспорти’ обяснено във видео, натиснете тук.

Управление на доставки

 • Поръчки за доставка
 • Календар на очакваните доставки
 • Контрол на доставките
 • Подготовка на стоката за складиране
 • Складиране

За да видите менюто ‘Доставки’ обяснено във видео, натиснете тук.

Управление на продажби

 • Продажби и резервиране на количества
 • Изписване през мобилно приложение: единично задание (един клиент); Задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите; Човек към стоката/Стока към човека; Изписване по зони с последващо сливане; Поддръжка на Pick by Voice/Pick by Light;
 • Опаковане
 • Товарене и експедиция

За да видите менюто ‘Продажби’ обяснено във видео, натиснете тук.

За да видите видео за мобилното комисиониране, натиснете тук.

Управление на производство

 • Рецептури
 • Производствени линии
 • Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти и подраздели от рецептура
 • Опаковане на готовата продукция
 • Разход на компоненти
 • Многостъпални производствени задания

За да видите менюто ‘Производство’ обяснено във видео, натиснете тук.

 • Рецептури

Администрация на складовата системата

 • Функционални блокове
 • Управление на ролите
 • Управление на потребителите
 • Собственици на стоката в склада (наематели)

Технически интерфейси (стандартно)

 • ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
 • Интеграция с роботизирани складови системи
 • Pick by Light
 • Мото интерфейс за управление на кари