Business Intelligence система iFD MIS за търговия и производство

Управленската информационна система iFD MIS за търговия и производство – за да знаете по всяко време, какво точно се случва във Вашата фирма…

Преглед

iFD MIS е достъпно софтуерно решение за малки и средни предприятия, чрез което данните и показателите за оптимално управление на фирмата са само на един бутон разстояние.

iFD MIS - MIS for midsize company

iFD MIS – MIS for midsize companies

Поддържа следния набор от аналитични отчети:

 • Дневни отчети за продажби и обороти според йерархията на клиента и продукта
 • Месечни отчети за продажби и обороти според йерархията на клиента и продукта
 • Сравнителни отчети за продажби и обороти за два или повече периода
 • Отчети за реализираната печалба според йерархията на клиента и продукта

Съдържанието и формата на отчетите могат да се управляват чрез:

 • Настройка на филтри за клиенти и продукти
 • Задаване на времеви филтри и периоди
 • Избор на икономически показатели
 • Задаване на дълбочина на йерархията за клиента и продукта
 • Избор на вида сравнителен анализ

Благодарение на многото степени на свобода, структурата на аналитичната база данни на iFD MIS е гъвкава и всеки потребител може лесно да конфигурира желаните показатели и отчети. Интерфейсът за управление и презентация на отчетите е стандартен продукт, в който се конфигурират желаните от клиента шаблони за аналитични отчети. Изцяло автоматичният процес на захранване с данни е съставен от стандартни компоненти, които могат да се приспособяват към специфичните структури на данните и процесите на всеки клиент. iFD MIS подпомага ръководството във вземането на бизнес решения чрез визуализация на данните от работата на клиентската ERP система

iFD MIS – решение за аналилитични задачи

Управленските информационни системи (MIS) са софтуерни решения, които допълват оперативната функционалност на ERP системите и се използват като инструмент за аналитична оценка.

Силните страни на ERP системите:

 • Пълна интеграция на бизнес процесите в компанията – от планирането, през снабдяване и производство, до маркетинг и продажби всички дейности се отразяват в счетоводството;
 • Висока гъвкавост и лесно обслужване при поддръжката на основни данни;
 • Управление на ежедневните процеси във фирмата чрез високоефективни бизнес модули;
 • Пълно покритие и високоавтоматизирано създаване на всички документи, етикети и др., необходими в ежедневната работа;
 • Висока сигурност и разполагаемост на оперативните данни чрез транзакционно обработване на данните.

Когато става въпрос за статистически отчети, особено за по-продължителни периоди, ERP системите изпитват сериозни затруднения както по отношение на аналитичната си функционалност, така и по отношение на бързодействието на отчетите. Обикновено ERP системите разполагат със статични отчети, чието адаптиране към специфични изисквания на клиента винаги е свързано с допълнителна развойна дейност. Бързодействието на статичните отчети се влошава драматично при големи количества данни, което често води до това, един отчет да блокира цялата система и вследствие на това не може да бъде използван.

Тези слабости се компенсират от аналитичните системи за представяне на статистическа информация.

Благодарение на своята основана на OLAP бази данни технология, iFD MIS е особено подходящ за:

 • Дългосрочно складиране на огромни масиви от исторически данни, при което в сравнение с релационните бази данни се заема много по-малко място,
 • Бърз достъп до складираните данни и
 • Създаването на сложни динамични отчети с богато съдържание на информация.

Интеграцията на iFD MIS с ERP системата във фирмата обединява силните страни на двете технологии в интегриран инструмент за управление и контрол, който Ви осигурява пълна прозрачност на процесите в предприятието.

iFD MIS разполага със стандартна интеграция с ERP системата Microsoft Dynamics™ NAV. Благодарение на модулната си структура, обаче тя може да се интегрира бързо и при разумен бюджет и с други системи (ERP или складови системи).

Общо решение за фирмените служители и търговските представители

Във фирмата, или при търговските представители iFD MIS е подходящо решение за малки и средни предприятия.

Сървърно базираната система работи директно с централната база данни и предоставя най-високата степен на детайлизиране на данните, напр. с точност до ден, при кратки интервали за изготвяне на отчетите. Благодарение на архитектурата си, основана на WEB услуги, отчетите могат да се ползват както във Windows клиент в локалната мрежа, така и през WEB интерфейс в Интернет.

За търговските представители, които често пътуват и нямат непрекъсната Интернет свързаност, съществува и офлайн вариант на MIS, който може да работи напълно самостоятелно на обикновен лаптоп. Този вариант предлага същите отчети, но на по-високо ниво на агрегация – месечно. Не само актуалните данни, но и всички отчети, с които търговските представители работят в онлайн системата, се пренасят автоматично в офлайн системата при синхронизация.

Синхронизацията на офлайн системата по правило се извършва всеки месец, но при нужда може да става и по-често.

Системна архитектура и функционалност

iFD MIS се състои от аналитична база данни, сървър на приложението и клиент за управление и презентация на отчетите. OLAP базираната аналитична база данни дава възможност за многомерен анализ на икономически показатели по различни критерии. Той се структурира според желанието на клиента и се захранва с данни от ERP системата. При дизайна на структурата на аналитичната база данни могат да се залагат специфични формули за пресмятане на комплексни показатели.
В сървъра на приложението е имплементирана бизнес логиката на iFD MIS. Той е изпълнен като WEB услуга, което осигурява възможност за работа на системата както в локалната мрежа, така и в Интернет.

Интерфейсът за представяне на отчети е стандартен продукт, в който могат да се конфигурират специфични шаблони за отчети по задание на клиента.

Той изпълнява следните задачи:

 • Администрация на потребителите (персонализиран достъп)
 • Конфигурация и запис на индивидуални отчети от потребителите
 • Представяне на отчетите
 • Настройка на задания за автоматични отчети, които се генерират и изпращат по Мейл автоматично

Интеграция на на базата данни на iFD MIS с ERP системата

Интеграцията с ERP системата се осъществява посредством модула за зареждане на данни. Той служи за:

 • Синхронизиране на основните данни
 • Зареждане и агрегиране на транзакционните данни.

Зареждането на данни се адаптира към особеностите на конкретната ERP система, както и към желаните от клиента отчети. Дизайнът на структурата на аналитичната база данни се съобразява със следните изисквания:

 • Фирмена структура на предприятието –iFD MIS поддържа неограничен брой различни фирми, както и консолидирани отчети по всички фирми или групи фирми.
 • Дименсии – те представят йерархиите на клиенти, артикули, доставчици, време и др.
 • Икономически показатели – като икономически показатели се записват всички получени от ERP системата величини, както и изведени или пресметнати на тяхна основа стойности. Икономическите показатели се презентират в отчетите.

Отчети в реално време

целенасочен анализ е важно, дименсиите да могат да се комбинират помежду си и да могат да се включат произволен брой дименсии. Комбинациите от дименсии се конфигурират в шаблоните за отчети според заданието на клиента.

Изборът на обектите от всяка дименсия, които ще се показват в конкретен отчет се настройва лесно и гъвкаво от потребителя посредством т.нар. филтри. Всеки филтър се записва с име и може да се ползва повторно Йерархиите, които трябва да се показват в отчета, също могат да се включват и изключват от потребителя.

Отчетите се показват в реално време под формата на:

 • • Интерактивна Pivot таблица, в която избраните нива на йерархията могат да се разгъват и сгъват и да се показват избраните показатели. За всяка йерархия се образува сума, което дава възможност за целенасочен анализ на трендове и техните причини.
 • • Статични Crystal Reports, в които се показват предварително конфигурирани йерархии и показатели със съответни суми.
  И двете форми на отчет могат да се експортират в Excel и PDF формат, или направо да се отпечатват.

Автоматични отчети

Често се налага, определени, повтарящи се отчети да се изготвят през редовни интервали от време и да се изпращат на определен кръг от хора. Тази задача се изпълнява от автоматичните отчети, които се генерират след ежедневното зареждане на данни.

Настройките на времево-управляван отчет обхващат следните параметри:

 • Такт на поваряемост: ежедневно, ежеседмични с възможност за задаване на един или повече дни от седмицата, ежемесечно с възможност за задаване на конкретна дата (също първи и последен ден от месеца)
 • Продължителност на времевия интервал, участващ в отчета: в дни, седмици или месеци назад от актуалната дата на изготвяне на отчета
 • Формат на изходния файл: Excel таблица, Excel Pivot таблица, PDF файл
 • Списък на получателите

Зададените отчети след генерирането си се изпращат автоматично на указаните получатели по мейла.

Индивидуална онлайн презентация на продукта

Искате да се запознаете с iFD Datawarehouse и неговите възможности и предимства в индивидуална и необвързваща онлайн презентация?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратка заявка чрез нашата форма за контакт и ние ще се свържем с Вас, за да се уговорим за онлайн презентация, която да представи демо инсталация на нашия продукт.

iFD Data Warehouse Demo

Заявка за демо презентация…


Допълнителна информация

Информация за продукта iFD MIS
iFD sDatawarehouse MIS Poduct information
Download as Adobe PDF
Microsoft Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics™ NAV
Прочетете повече…
Свържете се с нас
iFD Contact
към Формуляр за контакти


Всички изброени търговски марки са собственост на съответните производители. Microsoft Dynamics™ NAV, Microsoft Dynamics™ CRM, Microsoft Office™, Microsoft SharePoint™, BizTalk-Server са вписани търговски марки на Microsoft Corp. IPhone е търговска марка на Apple Inc.